نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

بیست و یکمین نمایشگاه صنعت خودرو تبریز-محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 14-17 شهریور 1396